1. Łukasz Kędziora, zwany dalej Organizatorem, w ramach realizacji stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi warsztaty skierowane do grup zorganizowanych.

2. Nieodpłatne warsztaty prowadzone są przez Organizatora, który posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia zajęć za wyjątkiem przeszkolenia w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

3. Uczestnictwo grup liczących powyżej 30 osób ustalane jest indywidualnie.

4. Aktualna oferta warsztatów publikowana jest na stronie internetowej sztukapatrzenia.com.pl.

5. Wstępna rezerwacja terminu warsztatów (wraz z załączoną do rezerwacji informacją dotyczącą ilości i wieku uczestników, wstępnego terminu oraz wybranego tematu warsztatów) następuje poprzez zgłoszenie na adres e-mail: warsztatysztukapatrzenia@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 696-687-496 oraz po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu.

6. Potwierdzenie rezerwacji terminu warsztatów dokonuje się na adres e-mail podany przez nauczyciela/opiekuna grupy dokonującego zgłoszenia grupy na warsztaty.

7. Nauczyciel/opiekun grupy dokonujący zgłoszenia grupy na warsztaty ma prawo zrezygnować z warsztatów, informując Organizatora o rezygnacji na adres e-mail warsztatysztukapatrzenia@gmail.com nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem warsztatów.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w nagłych wypadkach.

9. Nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do pozostania w miejscu przeprowadzania warsztatów i sprawowania opieki nad uczestnikami warsztatów.

10. Uczestnicy warsztatów odbywających się we wskazanej przez Organizatora przestrzeni lub szkole zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, w tym do przestrzegania zakazu biegania, zakazu wnoszenia żywności i napojów, zakazu dotykania eksponatów, chyba że zaznaczono inaczej, a także do stosowania się do uwag i zaleceń prowadzącego warsztaty oraz opiekunów ekspozycji.

11. Organizator uprawniony jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych warsztatów i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją swoich działań edukacyjnych. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w opisanym powyżej zakresie.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników warsztatów.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym prowadzone są warsztaty.